หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

Boss

นางราตรี ธงศรี  
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ภาพข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
Prev Next

สำนักปลัด อบจ. ร่วมการประชุมหารือและรับฟ…

18-03-2021 Hits:764 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักปลัด อบจ. ร่วมการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น

      สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.เชียงราย ร่วมการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม ในการนี้ ได้ร่วมตอบประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ตัวแทนส่วนราชการและภาคประชาชนได้เสนอถึงปัญหาเพื่อขอรับการสนับสนุน สรุปได้ดังนี้1.การปรับปรุงและพัฒนาโครงการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำ2.การขอรับการสนับสนุนก่อสร้างฝายเพื่อใช้ในการเกษตร3.การจัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจำอำเภอ 4.ขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานของ อปพร. ทั้งในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงาน5.ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภค ทดแทนการขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาดินทรุด6.การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 7.การพัฒนาอ่างเก็บน้ำ/ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำ8.การพัฒนาที่ทำกินและเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนในพื้นที่9.การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา10.การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา11.ขอรับการสนับสนุนแหล่งผลิตน้ำดื่มแต่ละตำบล12.การพัฒนาแหล่งน้ำถาวรเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง หรือฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค13.โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยการฟื้นฟูป่า สำรวจและอนุรักษ์แหล่งน้ำหลัก ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน14.ส่งเสริมและอนุรักษ์การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณีล้านนา15.ส่งเสริมการสร้างอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรี

Read more

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อ…

18-03-2021 Hits:755 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน                    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.เชียงราย จัดบริการศูนย์ดำรงธรรม อบจ.เชียงราย เคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง,ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง,ที่ว่าการอำเภอป่าแดด,หอประชุม อบต.เมืองพาน,ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย,โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม,ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย,ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง, โดยมี นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชัยวุฒิ สมุดความ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด...

Read more

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์…

06-09-2019 Hits:4370 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

      อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทโดดเด่น จากนวัตกรรมดินซีเมนต์​ผสม​ยางพารา​สู่การพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน​ (Para Soil Cement Innovation for Sustainable Development)             ตามที่ประชุมอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้ได้รับรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นั้น ที่ประชุมพิจารณา...

Read more

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรร…

06-09-2019 Hits:4058 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ

    อบจ.เชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ           วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 จาก นายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

Read more

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานท…

06-09-2019 Hits:4560 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย

    สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสวนไม้งามริมน้ำกก สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อให้เป็นปอดของเมืองเชียงราย สายวิ่ง : ใต้ร่มเงาแมกไม้อันร่มรื่น สัมผัสกับบรรยากาศริมแม่น้ำกก สายเต้น : แอโรบิคทุกเย็น เริ่มเวลา 17.00 น. ณ ลานพลับพลา เดินเล่น เพลิดเพลินกับอากาศที่เย็นสบายกลางสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ สวนไม้งามริมน้ำกก อีกหนึ่งสถานที่ออกกำลังและพักผ่อนของเมืองเชียงราย เปิดตั้งแต่เวลา 05.30-21.00 น. ทุกวัน  

Read more

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

06-09-2019 Hits:4130 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

       อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน           วันที่ 28 สิงหาคม 2562​ นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร      ...

Read more

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

01-03-2019 Hits:6332 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

 อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE       ดี-เดย์ 1 มีนาคม 2562 ร่วมมือกัน เราทำได้ สู่ อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นการนำ อบจ.เชียงรายสู่ การสร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ โดยทุกสำนัก/กอง ต้องดำเนินการดังนี้1.เปลี่ยนจากถุงขยะสีดำ เป็นถุงใส : เพื่อจะได้ทราบว่าแยกขยะถูกต้องหรือไม่2.แยกขยะให้ตรงตามประเภท : เพื่อการแยกกำจัดขยะอย่างถูกวิธี3.ถังกินแกง : เศษอาหารสามารถเป็นปุ๋ยได้ โดยถังกรีนโคลนทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้และแต่ละสำนัก/กอง มีการแยกสีเชือกฟางอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบได้ว่าขยะถุงไหนมาจากหน่วยงานไหน...

Read more

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย …

26-12-2017 Hits:8296 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กศว.คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ร่วมตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า               

Read more

       

สรุปประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) ดังนี้

                   ข้อปฏิบัติในการใช้ลานกีฬาชายหาด

 

๑.    เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.

๒.    ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในสนามโดยเด็ดขาด

๓.    ห้ามสูบบุหรี่ภายในลานกีฬาชายหาด

๔.    ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายกำหนด

๕.    เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนาม

๖.    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพื่อให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๗.    ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๘.    ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในลานกีฬาชายหาด

๙.    ห้ามเปิด-ปิดไฟฟ้าภายในบริเวณลานกีฬาชายหาดก่อได้รับอนุญาต

๑๐. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๑๑. ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้หลังจากการใช้สนาม

๑๒. ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้าบริเวณลานกีฬาชายหาดโดยเด็ดขาด

๑๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้ก่อน

๑๔. แต่งการให้สุภาพเรียบร้อยเหมาสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๑๕. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณลานกีฬาชายหาดเด็ดขาด

๑๖. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในลานกีฬาชายหาด

 

                    ข้อปฏิบัติในการใช้สนามเทนนิส

 

๑.  เปิดให้บริการทุกวัน (หยุดทุกวันนักฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๒๐.๐๐ น.

๒.  ผู้ใช้บริหารต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการใช้สนาม และต้องได้รับการอนุญาตก่อนการเล่นทุกครั้ง

๓.  ผู้ใช้บริหารต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับชนิดกีฬา

๔.  ผู้ใช้บริหารต้องดูแลรักษาสถานที่ไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่สนามและอุปกรณ์ หากเกิดความเสียหาย

ขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

๕. การใช้สนามสำหรับการแข่งขันและจัดกิจกรรม ผู้ใช้บริการต้องทำหนังสือขออนุญาตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และต้องได้รับการอนุญาตก่อนดำเนินการ

๖. การใช้บริหารสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกซ้อม ผู้ใช้บริการต้องขออนุญาตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก่อนการดำเนินการ

๗.  ห้ามพกพาอาวุธสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสนาม

๘.  ห้ามสูบบุหรี่ สิ่งเสพติด และเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิด

๙.  ห้ามนำอาหาร และสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนาม

๑๐. ช่วยหันดูแลและบำรุงรักษาสนามเทนนิส หากพบเห็นความเสียหายภายในสนามหรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามเทนนิส ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสนามทันที

 

 

                   ข้อปฏิบัติในการใช้บริการลานแอโรบิค

๑.  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น.

๒.  ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในลานแอโรบิค

๓.  ห้ามสูบบุหรี่ภายในลานแอโรบิค

๔.  ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๕.  ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในลานแอโรบิค

๖.  เมื่อเกิดปัญหาในการใช้ลานแอโรบิค ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโดยเร่งด่วน

๗.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๘.  ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องเสียงแอโรบิคก่อนได้รับอนุญาต

 

                   ข้อปฏิบัติในการใช้บริการโรงยิมเนเซียม

 

๑.    เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.

๒.    ห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงยิมเนเซียม

๓.    ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในโรงยิมเนเซียมโดยเด็ดขาด

๔. ห้ามทำลานทรัพย์สินของทางราชการ หากเกิดความเสียหายต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๕.    ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในโรงยิมเนเซียม

๖.    เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

๗.    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๘.    ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๙.    ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้บริการ

๑๐. ห้ามเปิด-ปิดไฟฟ้าในบริเวณโรงยิมเนเซียม

๑๑. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในโรงยิมเนเซียม

๑๒. ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้ามาภายในโรงยิมเนเซียมโดยเด็ดขาด

๑๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการก่อน

๑๔. แต่งกายให้เหมาะสมกับสนามและสถานกีฬา

๑๕. ใช้เพื่อการเรียนการสอน ฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาที่มีหนังสือขอใช้สถานที่เท่านั้น

๑๖. การใช้บริการต้องทำหนังสือและได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น

๑๗. ผู้ได้รับอนุญาตใช้สถานที่แล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโดยเคร่งครัด

๑๘. ห้ามนำอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในโรงยิมเนเซียม

๑๙. ห้ามนำรถยนต์ทุกประเภทเข้ามาจอดบริเวณพื้นปูนโดยรอบโรงยิมเนเซียม

๒๐. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในโรงยิมเนเซียม

  

                    ข้อปฏิบัติในการใช้สนามวอลเลย์บอล

๑.  เปิดให้บริการทุกเวลา o.oo .- o.oo.

๒.  ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในสนามโดดเด็ดขาด

๓.  ห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามวอลเลย์บอล

๔. ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๕.  เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนาม

๖.  องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๗.  ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๘.  ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังการใช้สนาม

๙.  ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในสนามวอลเลย์บอล

๑๐. ห้ามเปิด ปิดไฟฟ้าภายในบริเวณสนามวอลเลย์บอลก่อนได้รับอนุญาต

๑๑. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๑๒. ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้าสนามวอลเลย์บอลโดยเด็ดขาด

๑๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการก่อน

๑๔. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๑๕. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามวอลเลย์บอลเด็ดขาด

๑๖. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในสนามวอลเลย์บอล

 

                   ข้อปฏิบัติในการใช้สนามตะกร้อ

๑.  เปิดให้บริการทุกเวลา o.oo น.- o.oo.

๒.  ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในสนามโดดเด็ดขาด

๓.  ห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามตะกร้อ

๔.  ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๕.  เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนาม

๖.  องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๗.  ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๘.  ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังการใช้สนาม

๙.  ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในสนามตะกร้อ

๑๐. ห้ามเปิด ปิดไฟฟ้าภายในบริเวณสนามตะกร้อก่อนได้รับอนุญาต

๑๑. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๑๒. ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้าสนามตะกร้อโดยเด็ดขาด

๑๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการก่อน

๑๔. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๑๕. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามตะกร้อเด็ดขาด

๑๖. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในสนามตะกร้อ

 

                  ข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์

๑.  ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามระเบียบในการใช้สนามฟุตบอลอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจำเป็นที่จะต้องว่ากล่าวตักเตือนหรืองดใช้สนามฟุตบอลทันที

๒.   สวมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เพื่อป้องกันการเกินความเสียหายและอุบัติเหตุ

๓.  ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หมากฝรั่งหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นสนามและลู่ยางสังเคราะห์เข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

๔.    ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์โดยเด็ดขาด

๕.    ห้ามนำสุรา ยาเสพติด เครื่องมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในสนามฟุตบอล

๖.    ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้สนาม

๗.    ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๘.    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการการสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์ก่อน

๙.    ห้ามนำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ บนพื้นสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพสนามและลู่ยางสังเคราะห์ได้

๑๐.ห้ามนำของมีคม เช่น คัตเตอร์ เข็มหมุด แก้ว ตะปู เข้าไปในสนามและลู่ยางสังเคราะห์หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการต่อเติม ตกแต่งสถานที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ได้

๑๑. ห้ามเข้าไปใช้สนามฟุตบอลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๑๒. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอลหรืออุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอล ออกนอกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๑๓. ช่วยกันดูแลรักษาสนามฟุตบอลและลู่ยาสังเคราะห์ หากพบเห็นความเสียหายภายในสนามหรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสนามทันที

๑๔. เปิดให้บริการสนามทุกวัน ตั้งแต่เวลา o.oo-o.oo.

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมคชสาร

๑.     เปิดให้บริการทุกวัน ทุกเวลา o.oo .- o.oo .

๒.     ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องประชุม

๓.     ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในห้องประชุม

๔.     ห้ามสูบบุหรี่ และนำเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาภายในห้องประชุม

๕. ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๖.     เมื่อเกิดปัญหาในการใช้ห้องประชุม แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุมโดยเร่งด่วน

๗.     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีสิทธิ์จะเลื่อนกำหนดเวลาการอนุญาตใช้ห้องประชุม โดยจะกำหนดการอนุญาตให้ใช้นั้นใหม่ตามที่ตกลงกัน หรือยกเลิกการขออนุญาตให้ใช้ห้องประชุมทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ และผู้ขอใช้ห้องประชุมจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้

๙.  การดำเนินการกิจกรรมทุกอย่างให้อยู่ภายใต้ระเบียบของทางราชการ ไม่ขัดต่อกฎหมายตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม

๑๐. ห้ามจัดกิจกรรมที่สื่อไปทางลามก อนาจาร

๑๑. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในห้องประชุม

๑๒. ห้ามเปิด-ปิดไฟ หรือใช้ไฟฟ้าก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลห้องประชุม

๑๓. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือนำวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ออกนอกห้องประชุมก่อนได้รับอนุญาต

๑๔. ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้ห้องประชุมคชสาร

 

ข้อปฏิบติในการใช้สนามบาสเกตบอล

๑.     เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.

๒.     ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในสนามโดยเด็ดขาด

๓.     ห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามบาสเกตบอล

๔.     ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายกำหนด

๕.     เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนาม

๖.     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพื่อให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๗.     ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๘.     ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังการใช้สนาม

๙.     ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในสนามบาสเกตบอล

๑๐. ห้ามเปิด ปิดไฟฟ้าภายในบริเวณสนามบาสเกตบอลก่อนได้รับอนุญาต

๑๑. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๑๒. ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้าสนามบาสเกตบอลโดยเด็ดขาด

๑๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการก่อน

๑๔. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๑๕. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามบาสเกตบอลเด็ดขาด

๑๖. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในสนามบาสเกตบอล

 

ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ

๑.    กำหนดเวลาเปิด-ปิด สระว่ายน้ำ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา o.oo .-o.oo.ปิดสระว่ายน้ำทุกวันจันทร์

๒.     ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ

(๑)  ก่อนใช้สระว่ายน้ำทุกครั้งต้องอาบน้ำ-สระผม ทำความสะอาดร่างกายในห้องที่จัดไว้ให้ สุภาพตรีหรือผู้ที่ไว้ผมยาวควรสวมหมวกอาบน้ำให้มิดชิด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผมร่วงและน้ำมันที่ติดอยู่กับผมที่ลงปนในน้ำ อันจะเป็นผลทำให้น้ำสกปรกและทำให้เครื่องกรองน้ำอุดตัน

(๒)   ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดเรียบร้อยเป็นสากลนิยมและไม่มีดลหะเป็นส่วนประกอบ

(๓)   ให้ผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในห้องน้ำที่จัดไว้เท่านั้น

(๔)   เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ขวบ หรือช่วยตนเองไม่ได้ต้องมีผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงมาด้วย

(๕)   ถอดรองเท้าและล้างเท้าก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ

๓.     ข้อห้ามในการใช้สระว่ายน้ำ

(๑)   ห้ามใช้สระว่ายน้ำนอกเวลาที่กำหนดหรืออนุญาตไว้โดยเด็ดขาด

(๒)  ห้ามวิ่งเล่น เช่น วิ่งไล่จับหรือผลักกันหรือเล่นกดหัวจมน้ำในสระว่ายน้ำหรือกระทำด้วยวิธีใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือส่งเสียงเอะอะหรือกระทำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น

(๓)   ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าไปบริเวณสระน้ำ

(๔)   ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ

(๕)   ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มของมึนเมาหรือขวดแก้วเข้ามาในบริเวณชานสระว่ายน้ำ

(๖)  ห้ามสูบบุหรี่ ทิ้งของสกปรกต่างๆบ้วนน้ำลาย สั่งน้ำมูก เสมหะหรือถ่ายปัสสาวะ ในสระว่ายน้ำหรือบริเวณสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด

(๗)   ห้ามใช้สบู่หรือผงซักฟอกในสระว่ายน้ำ

(๘)   ห้ามลงสระว่ายน้ำขณะเป็นแผล ฝี หนอง ตาแดงหรือโรคติดต่ออื่นๆ

(๙)   ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณชานสระว่ายน้ำ

(๑๐)  ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆเข้ามาบริเวณชานสระว่ายน้ำ ยกเว้นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการว่ายน้ำหรือสิ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำเท่านั้น

(๑๑)  ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดลงสระว่ายน้ำ

(๑๒)  ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆให้เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

(๑๓)  ห้ามสมาชิกที่ไม่ได้สวมชุดว่ายน้ำเข้าไปในชานสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด

(๑๔)  ห้ามเล่นน้ำในขณะที่ฝนฟ้าคะนอง

๔.     ข้อแนะนำทั่วไป

(๑) ไม่ควรนำทรัพย์สินหรือของมีค่าติดตัวมา หากเกิดการสูญหายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะไม่รับผิดชอบ

(๒) ผู้ว่ายน้ำไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำทราบและต้องรับผิดชอบตนเองโดยจัดหาบุคคลที่สามารถให้คุ้มครองได้มาช่วยดูแล

(๓) ที่ว่ายน้ำไม่แข็ง ( ว่ายน้ำได้ไม่ถึง ๒๕ เมตร ) การใช้สระว่ายน้ำต้องอยู่ในความ ดูแลของผู้ฝึกสอนหรือปกครอง (ผู้ปกครองต้องอยู่ในน้ำด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาบริเวณชานสระว่ายว่ายน้ำ)

(๔) กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่าบุคคลได้รับอันตรรายหรือมีเหตุฉุกเฉิน ผู้อยู่ในบริเวณหรือสระว่ายน้ำควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสระทราบทันที

(๕) ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ

(๖) ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำทุกคนต้องเชื่อฟังคำแนะนำตักเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ หากฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการสระว่ายน้ำเป็นครั้งคราวหรือตลอดไป แล้วแต่กรณี

(๗)  ในกรณีที่สระว่ายน้ำจำเป็นต้องงดให้บริการ ต้องปฏิบัติโดยไม่มีเงื่อนไข

(๘) ทางสระว่ายน้ำขอสงวนสิทธิผู้ที่ไม่เป็นสุภาพชนหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ออกจากบริเวณสระว่ายน้ำ

๕.     ข้อปฏิบัติผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ

(๑) ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำจะต้องทำบัตรผู้ฝึกสอนกับทางสระว่ายน้ำและจะฝึกสอนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเท่านั้น

(๒) ผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งจำนวนผู้เรียนว่ายน้ำต่อเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำทราบทุกครั้ง และต้องแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

(๓) กรณีที่นักกีฬาตัวแทนจังหวัด ตัวแทนภาค ทีมชาติ จะทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียม เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีหนังสือขอใช้สระว่ายน้ำจากจังหวัด สมาคม องค์กร หรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลนักกีฬา ในการขอใช้เป็นครั้งๆไป

 

ข้อปฏิบัติในการใช้สนามยิงปืน

๑. เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา o.oo – ๑๗.oo . ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๒. ปฏิบัติเสมือนว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ตลอดเวลา

๓. ไม่แตะต้องอาวุธปืนของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของปืน

๔. ไม่หันปากกระบอกปืนไปในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องยิง ไม่ว่าจะมีกระสุนปืนบรรจุอยู่หรือไม่ก็ตาม

๕. ทุกครั้งเมื่อถือปืน ต้องแน่ใจว่าลำกล้องเปิดไม่มีกระสุนปืนบรรจุจริง

๖. ก่อนที่จะบรรจุกระสุน ให้ตรวจสอบว่ากระสุนที่บรรจุนั้นมีขนาดถูกต้องกับชนิดของปืนนั้นหรือไม่

๗. บรรจุกระสุนและปิดปืนที่ตำแหน่งช่องยิงเท่านั้น

๘. ระหว่างรอยิงในช่องยิง ให้ถือปืนด้วยการเปิดลำกล้องตลอดเวลา

๙. ยิงได้เฉพาะเป้าเท่านั้น

๑๐. หากปืนหรือกระสุนขัดข้อง ให้หันปากกระบอกไปในทิศทางชิองยิง และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน

๑๑. วางปืนในที่วางปืน ให้หันปากกระบอกปืนขึ้น และให้เปิดลำกล้องทุกครั้ง

๑๒. ห้ามสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิดภายในสนามยิงปืน

๑๓. ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทภายในสนามยิงปืน

๑๔. ห้ามนำอาหาร และสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามยิงปืน

๑๕. ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการให้บริการ และต้องรับการอนุญาตก่อนการเล่นทุกครั้ง

๑๖. อนุญาตให้ใช้เฉพาะกระสุนสำหรับการซ้อมเท่านั้น

๑๗. ห้ามนำอาวุธปืนสงครามทุกชนิดมาฝึกซ้อมยิงภายในสนาม

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องฟิตเนสผู้สูงอายุ

๑.     เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา o.oo –o.oo . (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

๒.     ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่และลงทะเบียนทุกครั้งก่อนใช้บริการ

๓.     ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า ๕o ปี บริบูรณ์เข้าใช้บริการห้องฟิตเนสผู้สูงอายุ

๔.     ให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

๕.     ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในฟิตเนส

๖.     ควรแต่งกายให้เหมาะสม สวมรองเท้ากีฬาทุกครั้งในการใช้บริการ

๗.     สมาชิกที่มาใช้บริการควรนำผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวมาทุกครั้งเพื่อสุขภาพอนามัยของท่าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อในขณะออกกำลังกายไปถูกหน้าปัด หรือเครื่องออกกำลังกาย

๘.     สมาชิกที่มีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้าใช้บริการ

๙.     ห้ามสูบบุหรี่ และดื่มของมึนเมาก่อนใช้บริการ

๑๐. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องฟิตเนส

๑๑. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในฟิตเนส

๑๒. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกกำลังกายก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

๑๓. หลังการออกกกำลังกายควรเก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกครั้งให้เรียบร้อย

๑๔. รักษาความสะอาดสถานที่ออกกำลังกาย

๑๕. ผู้มาใช้บริการควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๑๖. ผู้มาใช้บริการห้ามส่งเสียงดังรบกวน กีดขวาง ผู้ใช้บริการคนอื่นๆและห้ามวิ่งเล่นภายในห้อง                ฟิตเนส

๑๗. ห้ามผู้มาใช้บริการนำทรัพย์สินมีค่าเก็บไว้ในห้องฟิตเนส ถ้าเกิดการชำรุด สูญหายทางเจ้าหน้าที่ และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องฟิตเนสประชาชน

๑.     เปิดบริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

๒.     ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกตอเจ้าหน้าที่และลงทะเบียนทุกครั้งก่อนใช้บริการ

๓.  ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ปี เข้าใช้บริการห้องฟิตเนส เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกระดูกและเป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็กได้

๔.     ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในการออกกำลังกายอย่างเคร่งครัด

๕.     ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในห้องฟิตเนส

๖.     ควรแต่งกายให้เหาะสม สวมรองเท้ากีฬาและถุงเท้าทุกครั้งในกรใช้บริการ

๗.     สมาชิกที่มาใช้บริการควรนำผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวมาทุกครั้งเพื่อสุขอนามัยของท่าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อในการออกกำลังไปถูกหน้าปัด หรือเครื่องออกกำลังกาย

๘.     สมาชิกที่มีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้าใช้บริการ

๙.     ห้ามสูบบุหรี่ สิ่งเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมาก่อนเข้าใช้บริการ

๑๐. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานให้ห้องฟิตเนส

๑๑. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องฟิตเนส

๑๒. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกกำลังกายก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

๑๓. หลังการออกกำลังกายควรเก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกครั้งให้เรียบร้อย

๑๔. รักษาความสะอาดสถานที่ออกกำลังกาย

๑๕. ผู้มาใช้บริการห้ามส่งเสียงดังรบกวน กีดขวาง ผู้ใช้บริการคนอื่นๆและห้ามวิ่งเล่นภายในห้องฟิตเนส

๑๖. ห้ามผู้มาใช้บริการนำทรัพย์สินมีค่าเก็บไว้ภายในห้องฟิตเนส ถ้าเกิดการชำรุด สูญหายทางเจ้าหน้าที่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

๑๗. ห้ามพกอาวุธ วัตถุระเบิดทุกประเภทเข้ามาในห้องฟิตเนส

๑๘. ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้ามาในห้องฟิตเนสเพราะอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้

๑๙. ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ หากเกิดความเสียหายต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

 

สรุปประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) ดังนี้

                   ข้อปฏิบัติในการใช้ลานกีฬาชายหาด

๑.      เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.

๒.      ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในสนามโดยเด็ดขาด

๓.      ห้ามสูบบุหรี่ภายในลานกีฬาชายหาด

๔.      ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๕.      เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนาม

๖.      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพื่อให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๗.      ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๘.      ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในลานกีฬาชายหาด

๙.      ห้ามเปิด-ปิดไฟฟ้าภายในบริเวณลานกีฬาชายหาดก่อได้รับอนุญาต

๑๐.  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๑๑.  ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้หลังจากการใช้สนาม

๑๒.  ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้าบริเวณลานกีฬาชายหาดโดยเด็ดขาด

๑๓.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้ก่อน

๑๔.  แต่งการให้สุภาพเรียบร้อยเหมาสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๑๕.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณลานกีฬาชายหาดเด็ดขาด

๑๖.  ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในลานกีฬาชายหาด

                    ข้อปฏิบัติในการใช้สนามเทนนิส

๑.      เปิดให้บริการทุกวัน (หยุดทุกวันนักฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๒๐.๐๐ น.

๒.      ผู้ใช้บริหารต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการใช้สนาม และต้องได้รับการอนุญาตก่อนการเล่นทุกครั้ง

๓.      ผู้ใช้บริหารต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับชนิดกีฬา

๔.      ผู้ใช้บริหารต้องดูแลรักษาสถานที่ไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่สนามและอุปกรณ์ หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

๕.      การใช้สนามสำหรับการแข่งขันและจัดกิจกรรม ผู้ใช้บริการต้องทำหนังสือขออนุญาตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และต้องได้รับการอนุญาตก่อนดำเนินการ

๖.      การใช้บริหารสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกซ้อม ผู้ใช้บริการต้องขออนุญาตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก่อนการดำเนินการ

๗.      ห้ามพกพาอาวุธสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสนาม

๘.      ห้ามสูบบุหรี่ สิ่งเสพติด และเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิด

๙.      ห้ามนำอาหาร และสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนาม

๑๐.  ช่วยหันดูแลและบำรุงรักษาสนามเทนนิส หากพบเห็นความเสียหายภายในสนามหรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามเทนนิส ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสนามทันที

 

 

                   ข้อปฏิบัติในการใช้บริการลานแอโรบิค

๑.      เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น.

๒.      ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในลานแอโรบิค

๓.      ห้ามสูบบุหรี่ภายในลานแอโรบิค

๔.      ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๕.      ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในลานแอโรบิค

๖.      เมื่อเกิดปัญหาในการใช้ลานแอโรบิค ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโดยเร่งด่วน

๗.      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๘.      ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องเสียงแอโรบิคก่อนได้รับอนุญาต

                   ข้อปฏิบัติในการใช้บริการโรงยิมเนเซียม

๑.      เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.

๒.      ห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงยิมเนเซียม

๓.      ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในโรงยิมเนเซียมโดยเด็ดขาด

๔.      ห้ามทำลานทรัพย์สินของทางราชการ หากเกิดความเสียหายต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๕.      ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในโรงยิมเนเซียม

๖.      เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

๗.      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๘.      ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๙.      ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้บริการ

๑๐.  ห้ามเปิด-ปิดไฟฟ้าในบริเวณโรงยิมเนเซียม

๑๑.  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในโรงยิมเนเซียม

๑๒.  ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้ามาภายในโรงยิมเนเซียมโดยเด็ดขาด

๑๓.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือ                    ขอใช้บริการก่อน

๑๔.  แต่งกายให้เหมาะสมกับสนามและสถานกีฬา

๑๕.  ใช้เพื่อการเรียนการสอน ฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาที่มีหนังสือขอใช้สถานที่เท่านั้น

๑๖.  การใช้บริการต้องทำหนังสือและได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น

๑๗.  ผู้ได้รับอนุญาตใช้สถานที่แล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโดยเคร่งครัด

๑๘.  ห้ามนำอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในโรงยิมเนเซียม

๑๙.  ห้ามนำรถยนต์ทุกประเภทเข้ามาจอดบริเวณพื้นปูนโดยรอบโรงยิมเนเซียม

๒๐.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในโรงยิมเนเซียม

 

 

 

 

 

 

 

                    ข้อปฏิบัติในการใช้สนามวอลเลย์บอล

๑.      เปิดให้บริการทุกเวลา o.oo .- o.oo.

๒.      ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในสนามโดดเด็ดขาด

๓.      ห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามวอลเลย์บอล

๔.      ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๕.      เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนาม

๖.      องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๗.      ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๘.      ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังการใช้สนาม

๙.      ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในสนามวอลเลย์บอล

๑๐.  ห้ามเปิด ปิดไฟฟ้าภายในบริเวณสนามวอลเลย์บอลก่อนได้รับอนุญาต

๑๑.  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๑๒.  ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้าสนามวอลเลย์บอลโดยเด็ดขาด

๑๓.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการก่อน

๑๔.  แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๑๕.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามวอลเลย์บอลเด็ดขาด

๑๖.  ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในสนามวอลเลย์บอล

 

                   ข้อปฏิบัติในการใช้สนามตะกร้อ

๑.      เปิดให้บริการทุกเวลา o.oo น.- o.oo.

๒.      ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในสนามโดดเด็ดขาด

๓.      ห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามตะกร้อ

๔.      ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๕.      เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนาม

๖.      องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๗.      ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๘.      ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังการใช้สนาม

๙.      ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในสนามตะกร้อ

๑๐.  ห้ามเปิด ปิดไฟฟ้าภายในบริเวณสนามตะกร้อก่อนได้รับอนุญาต

๑๑.  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๑๒.  ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้าสนามตะกร้อโดยเด็ดขาด

๑๓.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการก่อน

๑๔.  แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๑๕.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามตะกร้อเด็ดขาด

๑๖.  ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในสนามตะกร้อ

 

 

                   ข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์

๑.      ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามระเบียบในการใช้สนามฟุตบอลอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจำเป็นที่จะต้องว่ากล่าวตักเตือนหรืองดใช้สนามฟุตบอลทันที

๒.      สวมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เพื่อป้องกันการเกินความเสียหายและอุบัติเหตุ

๓.      ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หมากฝรั่งหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นสนามและลู่ยางสังเคราะห์เข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด

๔.      ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์โดยเด็ดขาด

๕.      ห้ามนำสุรา ยาเสพติด เครื่องมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในสนามฟุตบอล

๖.      ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้สนาม

๗.      ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๘.      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการการสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์ก่อน

๙.      ห้ามนำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ บนพื้นสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพสนามและลู่ยางสังเคราะห์ได้

๑๐.  ห้ามนำของมีคม เช่น คัตเตอร์ เข็มหมุด แก้ว ตะปู เข้าไปในสนามและลู่ยางสังเคราะห์หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการต่อเติม ตกแต่งสถานที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ได้

๑๑.  ห้ามเข้าไปใช้สนามฟุตบอลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๑๒.  ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอลหรืออุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอล ออกนอกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๑๓.  ช่วยกันดูแลรักษาสนามฟุตบอลและลู่ยาสังเคราะห์ หากพบเห็นความเสียหายภายในสนามหรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสนามทันที

๑๔.  เปิดให้บริการสนามทุกวัน ตั้งแต่เวลา o.oo-o.oo.

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมคชสาร

๑.      เปิดให้บริการทุกวัน ทุกเวลา o.oo .- o.oo .

๒.      ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องประชุม

๓.      ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในห้องประชุม

๔.      ห้ามสูบบุหรี่ และนำเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาภายในห้องประชุม

๕.      ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๖.      เมื่อเกิดปัญหาในการใช้ห้องประชุม แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุมโดยเร่งด่วน

๗.      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๘.      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีสิทธิ์จะเลื่อนกำหนดเวลาการอนุญาตใช้ห้องประชุม โดยจะกำหนดการอนุญาตให้ใช้นั้นใหม่ตามที่ตกลงกัน หรือยกเลิกการขออนุญาตให้ใช้ห้องประชุมทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ และผู้ขอใช้ห้องประชุมจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้

๙.      การดำเนินการกิจกรรมทุกอย่างให้อยู่ภายใต้ระเบียบของทางราชการ ไม่ขัดต่อกฎหมายตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม

๑๐.  ห้ามจัดกิจกรรมที่สื่อไปทางลามก อนาจาร

๑๑.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในห้องประชุม

๑๒.  ห้ามเปิด-ปิดไฟ หรือใช้ไฟฟ้าก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลห้องประชุม

๑๓.  ห้ามเคลื่อนย้ายหรือนำวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ออกนอกห้องประชุมก่อนได้รับอนุญาต

๑๔.  ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้ห้องประชุมคชสาร

ข้อปฏิบติในการใช้สนามบาสเกตบอล

๑.      เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.

๒.      ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในสนามโดยเด็ดขาด

๓.      ห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามบาสเกตบอล

๔.      ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการถ้าเกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๕.      เมื่อเกิดปัญหาในการใช้สนาม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนาม

๖.      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพื่อให้ใช้สถานที่เป็นรายกรณี

๗.      ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาก่อนได้รับอนุญาต

๘.      ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังการใช้สนาม

๙.      ห้ามนำสิ่งเสพติด เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาในสนามบาสเกตบอล

๑๐.  ห้ามเปิด ปิดไฟฟ้าภายในบริเวณสนามบาสเกตบอลก่อนได้รับอนุญาต

๑๑.  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในสนาม

๑๒.  ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้าสนามบาสเกตบอลโดยเด็ดขาด

๑๓.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์สำรับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ทำหนังสือขอใช้บริการก่อน

๑๔.  แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๑๕.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามบาสเกตบอลเด็ดขาด

๑๖.  ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในสนามบาสเกตบอล

 

ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ

๑.      กำหนดเวลาเปิด-ปิด สระว่ายน้ำ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา o.oo .-o.oo.ปิดสระว่ายน้ำทุกวันจันทร์

๒.      ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ

(๑)    ก่อนใช้สระว่ายน้ำทุกครั้งต้องอาบน้ำ-สระผม ทำความสะอาดร่างกายในห้องที่จัดไว้ให้ สุภาพตรีหรือผู้ที่ไว้ผมยาวควรสวมหมวกอาบน้ำให้มิดชิด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผมร่วงและน้ำมันที่ติดอยู่กับผมที่ลงปนในน้ำ อันจะเป็นผลทำให้น้ำสกปรกและทำให้เครื่องกรองน้ำอุดตัน

(๒)    ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดเรียบร้อยเป็นสากลนิยมและไม่มีดลหะเป็นส่วนประกอบ

(๓)    ให้ผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในห้องน้ำที่จัดไว้เท่านั้น

(๔)    เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ขวบ หรือช่วยตนเองไม่ได้ต้องมีผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงมาด้วย

(๕)    ถอดรองเท้าและล้างเท้าก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ

๓.      ข้อห้ามในการใช้สระว่ายน้ำ

(๑)    ห้ามใช้สระว่ายน้ำนอกเวลาที่กำหนดหรืออนุญาตไว้โดยเด็ดขาด

(๒)    ห้ามวิ่งเล่น เช่น วิ่งไล่จับหรือผลักกันหรือเล่นกดหัวจมน้ำในสระว่ายน้ำหรือกระทำด้วยวิธีใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือส่งเสียงเอะอะหรือกระทำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น

(๓)    ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าไปบริเวณสระน้ำ

(๔)    ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ

(๕)    ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มของมึนเมาหรือขวดแก้วเข้ามาในบริเวณชานสระว่ายน้ำ

(๖)    ห้ามสูบบุหรี่ ทิ้งของสกปรกต่างๆบ้วนน้ำลาย สั่งน้ำมูก เสมหะหรือถ่ายปัสสาวะ ในสระว่ายน้ำหรือบริเวณสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด

(๗)    ห้ามใช้สบู่หรือผงซักฟอกในสระว่ายน้ำ

(๘)    ห้ามลงสระว่ายน้ำขณะเป็นแผล ฝี หนอง ตาแดงหรือโรคติดต่ออื่นๆ

(๙)    ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณชานสระว่ายน้ำ

(๑๐)    ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆเข้ามาบริเวณชานสระว่ายน้ำ ยกเว้นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการว่ายน้ำหรือสิ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำเท่านั้น

(๑๑)        ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดลงสระว่ายน้ำ

(๑๒)        ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆให้เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

(๑๓)        ห้ามสมาชิกที่ไม่ได้สวมชุดว่ายน้ำเข้าไปในชานสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด

(๑๔)        ห้ามเล่นน้ำในขณะที่ฝนฟ้าคะนอง

๔.      ข้อแนะนำทั่วไป

(๑)     ไม่ควรนำทรัพย์สินหรือของมีค่าติดตัวมา หากเกิดการสูญหายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะไม่รับผิดชอบ

(๒)    ผู้ว่ายน้ำไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำทราบและต้องรับผิดชอบตนเองโดยจัดหาบุคคลที่สามารถให้คุ้มครองได้มาช่วยดูแล

(๓)    ผู้ที่ว่ายน้ำไม่แข็ง ( ว่ายน้ำได้ไม่ถึง ๒๕ เมตร ) การใช้สระว่ายน้ำต้องอยู่ในความ ดูแลของผู้ฝึกสอนหรือปกครอง (ผู้ปกครองต้องอยู่ในน้ำด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ามาบริเวณชานสระว่ายว่ายน้ำ)

(๔)    กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่าบุคคลได้รับอันตรรายหรือมีเหตุฉุกเฉิน ผู้อยู่ในบริเวณหรือสระว่ายน้ำควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสระทราบทันที

(๕)    ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ

(๖)    ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำทุกคนต้องเชื่อฟังคำแนะนำตักเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ หากฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการสระว่ายน้ำเป็นครั้งคราวหรือตลอดไป แล้วแต่กรณี

(๗)    ในกรณีที่สระว่ายน้ำจำเป็นต้องงดให้บริการ ต้องปฏิบัติโดยไม่มีเงื่อนไข

(๘)    ทางสระว่ายน้ำขอสงวนสิทธิผู้ที่ไม่เป็นสุภาพชนหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ออกจากบริเวณสระว่ายน้ำ

๕.      ข้อปฏิบัติผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ

(๑)    ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำจะต้องทำบัตรผู้ฝึกสอนกับทางสระว่ายน้ำและจะฝึกสอนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเท่านั้น

(๒)    ผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งจำนวนผู้เรียนว่ายน้ำต่อเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำทราบทุกครั้ง และต้องแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

(๓)    กรณีที่นักกีฬาตัวแทนจังหวัด ตัวแทนภาค ทีมชาติ จะทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียม เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีหนังสือขอใช้สระว่ายน้ำจากจังหวัด สมาคม องค์กร หรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลนักกีฬา ในการขอใช้เป็นครั้งๆไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อปฏิบัติในการใช้สนามยิงปืน

๑.      เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา o.oo – ๑๗.oo . ปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๒.      ปฏิบัติเสมือนว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ตลอดเวลา

๓.      ไม่แตะต้องอาวุธปืนของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของปืน

๔.      ไม่หันปากกระบอกปืนไปในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องยิง ไม่ว่าจะมีกระสุนปืนบรรจุอยู่หรือไม่ก็ตาม

๕.      ทุกครั้งเมื่อถือปืน ต้องแน่ใจว่าลำกล้องเปิดไม่มีกระสุนปืนบรรจุจริง

๖.      ก่อนที่จะบรรจุกระสุน ให้ตรวจสอบว่ากระสุนที่บรรจุนั้นมีขนาดถูกต้องกับชนิดของปืนนั้นหรือไม่

๗.      บรรจุกระสุนและปิดปืนที่ตำแหน่งช่องยิงเท่านั้น

๘.      ระหว่างรอยิงในช่องยิง ให้ถือปืนด้วยการเปิดลำกล้องตลอดเวลา

๙.      ยิงได้เฉพาะเป้าเท่านั้น

๑๐.  หากปืนหรือกระสุนขัดข้อง ให้หันปากกระบอกไปในทิศทางชิองยิง และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน

๑๑.  วางปืนในที่วางปืน ให้หันปากกระบอกปืนขึ้น และให้เปิดลำกล้องทุกครั้ง

๑๒.  ห้ามสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิดภายในสนามยิงปืน

๑๓.  ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทภายในสนามยิงปืน

๑๔.  ห้ามนำอาหาร และสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามยิงปืน

๑๕.  ผู้ใช้บริการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการให้บริการ และต้องรับการอนุญาตก่อนการเล่นทุกครั้ง

๑๖.  อนุญาตให้ใช้เฉพาะกระสุนสำหรับการซ้อมเท่านั้น

๑๗.  ห้ามนำอาวุธปืนสงครามทุกชนิดมาฝึกซ้อมยิงภายในสนาม

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องฟิตเนสผู้สูงอายุ

๑.      เปิดให้บริการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา o.oo –o.oo . (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

๒.      ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่และลงทะเบียนทุกครั้งก่อนใช้บริการ

๓.      ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า ๕o ปี บริบูรณ์เข้าใช้บริการห้องฟิตเนสผู้สูงอายุ

๔.      ให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

๕.      ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในฟิตเนส

๖.      ควรแต่งกายให้เหมาะสม สวมรองเท้ากีฬาทุกครั้งในการใช้บริการ

๗.      สมาชิกที่มาใช้บริการควรนำผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวมาทุกครั้งเพื่อสุขภาพอนามัยของท่าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อในขณะออกกำลังกายไปถูกหน้าปัด หรือเครื่องออกกำลังกาย

๘.      สมาชิกที่มีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้าใช้บริการ

๙.      ห้ามสูบบุหรี่ และดื่มของมึนเมาก่อนใช้บริการ

๑๐.  ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องฟิตเนส

๑๑.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในฟิตเนส

๑๒.  ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกกำลังกายก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

๑๓.  หลังการออกกกำลังกายควรเก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกครั้งให้เรียบร้อย

๑๔.  รักษาความสะอาดสถานที่ออกกำลังกาย

๑๕.  ผู้มาใช้บริการควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๑๖.  ผู้มาใช้บริการห้ามส่งเสียงดังรบกวน กีดขวาง ผู้ใช้บริการคนอื่นๆและห้ามวิ่งเล่นภายในห้อง                 ฟิตเนส

๑๗.  ห้ามผู้มาใช้บริการนำทรัพย์สินมีค่าเก็บไว้ในห้องฟิตเนส ถ้าเกิดการชำรุด สูญหายทางเจ้าหน้าที่ และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องฟิตเนสประชาชน

๑.      เปิดบริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

๒.      ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกตอเจ้าหน้าที่และลงทะเบียนทุกครั้งก่อนใช้บริการ

๓.      ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ปี เข้าใช้บริการห้องฟิตเนส เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกระดูกและเป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็กได้

๔.      ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในการออกกำลังกายอย่างเคร่งครัด

๕.      ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในห้องฟิตเนส

๖.      ควรแต่งกายให้เหาะสม สวมรองเท้ากีฬาและถุงเท้าทุกครั้งในกรใช้บริการ

๗.      สมาชิกที่มาใช้บริการควรนำผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวมาทุกครั้งเพื่อสุขอนามัยของท่าน และเพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อในการออกกำลังไปถูกหน้าปัด หรือเครื่องออกกำลังกาย

๘.      สมาชิกที่มีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้าใช้บริการ

๙.      ห้ามสูบบุหรี่ สิ่งเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมาก่อนเข้าใช้บริการ

๑๐.  ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานให้ห้องฟิตเนส

๑๑.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องฟิตเนส

๑๒.  ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกกำลังกายก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

๑๓.  หลังการออกกำลังกายควรเก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกครั้งให้เรียบร้อย

๑๔.  รักษาความสะอาดสถานที่ออกกำลังกาย

๑๕.  ผู้มาใช้บริการห้ามส่งเสียงดังรบกวน กีดขวาง ผู้ใช้บริการคนอื่นๆและห้ามวิ่งเล่นภายในห้องฟิตเนส

๑๖.  ห้ามผู้มาใช้บริการนำทรัพย์สินมีค่าเก็บไว้ภายในห้องฟิตเนส ถ้าเกิดการชำรุด สูญหายทางเจ้าหน้าที่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

๑๗.  ห้ามพกอาวุธ วัตถุระเบิดทุกประเภทเข้ามาในห้องฟิตเนส

๑๘.  ห้ามนำภาชนะที่ทำจากแก้วเข้ามาในห้องฟิตเนสเพราะอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้

๑๙.  ห้ามทำลายทรัพย์สินของทางราชการ หากเกิดความเสียหายต้องชดใช้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday356
mod_vvisit_counterYesterday661
mod_vvisit_counterThis week1996
mod_vvisit_counterLast week3467
mod_vvisit_counterThis month8694
mod_vvisit_counterLast month14461
mod_vvisit_counterAll days280839

Online Now: 7
Your IP: 3.235.173.155
,
Today: June 16, 2021