• พิมพ์
 อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE
 
 
 

ดี-เดย์ 1 มีนาคม 2562 ร่วมมือกัน เราทำได้ สู่ อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นการนำ อบจ.เชียงรายสู่ การสร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ โดยทุกสำนัก/กอง ต้องดำเนินการดังนี้
1.เปลี่ยนจากถุงขยะสีดำ เป็นถุงใส : เพื่อจะได้ทราบว่าแยกขยะถูกต้องหรือไม่
2.แยกขยะให้ตรงตามประเภท : เพื่อการแยกกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
3.ถังกินแกง : เศษอาหารสามารถเป็นปุ๋ยได้ โดยถังกรีนโคลน
ทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้
และแต่ละสำนัก/กอง มีการแยกสีเชือกฟางอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบได้ว่าขยะถุงไหนมาจากหน่วยงานไหน
สำนักปลัด อบจ. เชือกฟางสีขาว+แดง
สำนักการช่าง เชือกฟางสีเขียว+ขาว
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชือกฟางสี น้ำเงิน+ขาว
กองคลัง เชือกฟางสีเหลือง
กองกิจการสภา อบจ. เชือกฟางสีขาว
กองแผนและงบประมาณ เชือกฟางสีแดง
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เชือกฟางสีเขียว+เหลือง
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชือกฟางสีน้ำเงิน
กองพัสดุและทรัพย์สิน เชือกฟางสีเหลือง+แดง
กองการเจ้าหน้าที่ เชือกฟางสีเขียว