• พิมพ์

    

 อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทโดดเด่น จากนวัตกรรมดินซีเมนต์​ผสม​ยางพารา​สู่การพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน​ (Para Soil Cement Innovation for Sustainable Development)

 

          ตามที่ประชุมอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้ได้รับรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นั้น ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลปรากฎว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการพิจารณารับรางวัลที่ 3 ประเภท โดดเด่น"
          จากการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา โดยได้ดำเนินการปรับปรุงถนนต้นแบบดินซีเมนต์ผสมยางพารา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ -​ ชุมชนห้วยปลากั้ง เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง​เชียงราย​ จังหวัด​เชียงราย​ ซึ่งเป็นถนนยางพาราที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเป็นแห่งแรกของประเทศ เป็นโครงการ​ที่องค์การ​บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราชมงคลอีสาน และร่วมมือบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน​ แก้ไขปัญหา​การใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และ เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย อีกทั้งเกษตรกรผู้ปลูก​ยางพารา​ในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย​มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำยางพาราสด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้เกิด​คุณภาพชีวิตที่ดี
          จากผลสำเร็จในถนนต้นแบบ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในงบประมาณที่มีอย่างจำกัด แต่ผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมนี้ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน เชียงราย ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเผยแพร่อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          จากการได้รับคัดเลือกรางวัลดังกล่าวนี้ถือเป็นก้าวแรกที่เข้มแข็งในการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะได้ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ริเริ่ม คิดค้น นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ ยึดหลักธรรมมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน