• พิมพ์

   

อบจ.เชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ

          วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 จาก นายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากการดำเนินงานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรม และเกิดการบูรณาการงานวัฒนธรรมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานท้องถิ่นที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอการบูรณาการทางวัฒนธรรมจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดโครงการและกิจกรรมมากมาย อาทิ ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน ในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ซึ่งได้จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย งานลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย เป็นงานที่รวบรวมวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ให้นักท่องเที่ยวและเยาวชนได้ศึกษา สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ โครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มุ่งมั่น สืบสาน ต่อยอดอนุรักษ์ วัฒนธรรมล้านนา อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายในการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น