• พิมพ์

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      

     
   
 

น.ส.พิมณพรรธน์  จินดาขัด

ตำแหน่งสายการบังคับบัญชา : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งสายงาน : นักบริหารงานทั่วไป
ประเภท : อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

 
     
นายอดุลย์ศักดิ์ เตียวตระกูล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายสถาพร พลนรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นายประพันธ์ คมสาคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
     
 
นายนิรุตติ์ หินใหญ่
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายศุภกร รุ้งคมชาญ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาววรวรรณ ทิพประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
     
 
 น.ส.พรไพรินทร์ คุณมาก
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
น.ส.สุมิตตรา คำผกา
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ศิริวรรณะสถาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
     
     
น.ส.ศุภิดา เวียงเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางบุษบา แสนสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.ญานิล หน่อท้าว
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
     
   
 นางศิริพร บุญเรือง
ลูกจ้างประจำ
นายสมชาย ฝุ่นวัง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
นายศิริชัย แก้วนาค
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
     
น.ส.นุชจรินทร์ บุญทวงค์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ศิรินุช ทองแดง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
น.ส.สุภณิดา มิ่งเหล็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
     
นายจักรพงศ์ ใจวรรณะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 ว่าที่ ร.ต.สหกมล ชมภูเมืองชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนาถพงษ์ โนวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
 
นายนฤดล ชัยนันต๊ะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 นายเสรี เต๋จ๊ะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายณัฐพล เสรียศ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
     
 น.ส.พรีมรฏา พิมมนานันท์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายธีรศักดิ์  เรือนสอน
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
น.ส.ไฉไล มามงคล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
     
 
น.ส.ไอรัตดา โพธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
  นายวิสิทธิ์ ทิพย์นวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
นางชรินรัตน์ แสงหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ศิรินันท์ ตั้งใจมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพัลลภ ปัญญาบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     

    

    

    

 
นายจิตตวัฒน์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวสันต์ ทั่งคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธพงษ์ ปิ่นคำ
พนักงานขับรถยนต์
     

 
นายเดชา วงศ์จันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติศักดิ์ แก้วกันทา
พนักงานขับรถยนต์
นายฐปนรรฆ์ ศรีสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์
     
นายไพรวัลย์ วรรณประภาพร
พนักงานขับรถยนต์
นางลำดวน ยะโย
พนักงานทั่วไป
น.ส.ไขแสง สุทธินัน
พนักงานทั่วไป
     
   
น.ส.อภิชญา ไตรทิพย์
พนักงานทั่วไป
นายจิณทัศน์ ทองเมือง
พนักงานทั่วไป