หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

Boss

นางราตรี ธงศรี  
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ภาพข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
Prev Next

สำนักปลัด อบจ. ร่วมการประชุมหารือและรับฟ…

18-03-2021 Hits:765 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักปลัด อบจ. ร่วมการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น

      สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.เชียงราย ร่วมการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม ในการนี้ ได้ร่วมตอบประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ตัวแทนส่วนราชการและภาคประชาชนได้เสนอถึงปัญหาเพื่อขอรับการสนับสนุน สรุปได้ดังนี้1.การปรับปรุงและพัฒนาโครงการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำ2.การขอรับการสนับสนุนก่อสร้างฝายเพื่อใช้ในการเกษตร3.การจัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจำอำเภอ 4.ขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานของ อปพร. ทั้งในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงาน5.ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภค ทดแทนการขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาดินทรุด6.การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 7.การพัฒนาอ่างเก็บน้ำ/ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำ8.การพัฒนาที่ทำกินและเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนในพื้นที่9.การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา10.การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา11.ขอรับการสนับสนุนแหล่งผลิตน้ำดื่มแต่ละตำบล12.การพัฒนาแหล่งน้ำถาวรเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง หรือฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค13.โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยการฟื้นฟูป่า สำรวจและอนุรักษ์แหล่งน้ำหลัก ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน14.ส่งเสริมและอนุรักษ์การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณีล้านนา15.ส่งเสริมการสร้างอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรี

Read more

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อ…

18-03-2021 Hits:755 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน                    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.เชียงราย จัดบริการศูนย์ดำรงธรรม อบจ.เชียงราย เคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง,ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง,ที่ว่าการอำเภอป่าแดด,หอประชุม อบต.เมืองพาน,ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย,โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม,ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย,ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง, โดยมี นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชัยวุฒิ สมุดความ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด...

Read more

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์…

06-09-2019 Hits:4371 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

      อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทโดดเด่น จากนวัตกรรมดินซีเมนต์​ผสม​ยางพารา​สู่การพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน​ (Para Soil Cement Innovation for Sustainable Development)             ตามที่ประชุมอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้ได้รับรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นั้น ที่ประชุมพิจารณา...

Read more

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรร…

06-09-2019 Hits:4059 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ

    อบจ.เชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ           วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 จาก นายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

Read more

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานท…

06-09-2019 Hits:4560 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย

    สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสวนไม้งามริมน้ำกก สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อให้เป็นปอดของเมืองเชียงราย สายวิ่ง : ใต้ร่มเงาแมกไม้อันร่มรื่น สัมผัสกับบรรยากาศริมแม่น้ำกก สายเต้น : แอโรบิคทุกเย็น เริ่มเวลา 17.00 น. ณ ลานพลับพลา เดินเล่น เพลิดเพลินกับอากาศที่เย็นสบายกลางสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ สวนไม้งามริมน้ำกก อีกหนึ่งสถานที่ออกกำลังและพักผ่อนของเมืองเชียงราย เปิดตั้งแต่เวลา 05.30-21.00 น. ทุกวัน  

Read more

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

06-09-2019 Hits:4130 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

       อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน           วันที่ 28 สิงหาคม 2562​ นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร      ...

Read more

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

01-03-2019 Hits:6333 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

 อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE       ดี-เดย์ 1 มีนาคม 2562 ร่วมมือกัน เราทำได้ สู่ อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นการนำ อบจ.เชียงรายสู่ การสร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ โดยทุกสำนัก/กอง ต้องดำเนินการดังนี้1.เปลี่ยนจากถุงขยะสีดำ เป็นถุงใส : เพื่อจะได้ทราบว่าแยกขยะถูกต้องหรือไม่2.แยกขยะให้ตรงตามประเภท : เพื่อการแยกกำจัดขยะอย่างถูกวิธี3.ถังกินแกง : เศษอาหารสามารถเป็นปุ๋ยได้ โดยถังกรีนโคลนทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้และแต่ละสำนัก/กอง มีการแยกสีเชือกฟางอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบได้ว่าขยะถุงไหนมาจากหน่วยงานไหน...

Read more

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย …

26-12-2017 Hits:8297 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กศว.คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ร่วมตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า               

Read more

วิสัยทัศน์

image005

                  เป็นต้นแบบในการส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานด้านการบริการสาธารณะ ด้านการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


     ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

     ๒. พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะอำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ

ประชาชน

     ๓. จัดระบบการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้หลักคิด

"เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชนด้วยความสมเหตุสมผล"

     ๔. การบริหารงานภายใต้สโลแกน "ร้อยครอบครัว หนึ่งครัว สป.อบจ." โดยมีพื้นฐานการมีส่วนร่วม     และเป็นเจ้าภาพในภารกิจงานร่วมกัน สนองตอบนโยบายองค์กรและประชาชนโดยรวม

          ยึดมั่น ยอมรับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประพฤติ ปฎิบัติตนในครรลองคลองธรรม มีความ

คิด สร้างสรรค์หลากหลายภายใต้ "กติกาและระบบเดียวกัน" กระจายอำนาจการตัดสินใจแต่ละ ระดับ

อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมยกระดับ ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างคุณค่าทางจิตใจในการปฏิบัติสู่วิถี

" ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ ทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม " เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

          สร้างระบบการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์สรุปผลการแปรผล การสังเคราะห์ การเก็บรักษาข้อ

มูลการประยุกต์ใช้ข้อมูล ทั้งประเภทข้อมูลภายในและภายนอก สป.อบจ. และ อบจ.ชร จัดสร้างให้เป็นระบบ

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการสื่อสารถ่ายทอดเคลื่อนย้ายข้อมูลให้สะดวกรวด

เร็วต่อการปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ตามที่กำหนดและพัฒนาสู่ " องค์กรแห่งการเรียนรู้ "

image006

         ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม

ทักษะบริการประชาชนด้วยความุ่งมั่นและเต็มใจให้บริการ

              ๒. ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

              ๓. การบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจตัดสินใจ และทำงานเป็นทีม

              ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการกิจหรือกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือ " เมืองชายแดน " เปิดประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้

              ๕. พัฒนาช่องทางในการให้บริการ และประสานงานบริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภายใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและส่วนราชการ สังกัด กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ อื่นๆที่

ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

              ๖. การพัฒนาด้านเครื่องมือและระบบการทำงานทั้งทางด้าน Hardware และ Software 

เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

              ๗. บริหารจัดการรองรับความเป็นไปตามภาวะการณ์ มุ่งตอบสนองประโยชน์ขององค์กรและความ

ต้องการของประชาชนโดยยึดหลัก "ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา"

              ๘. สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำงานในด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดการรักษาความสงบเรียบร้อย การขจัดการทุจริต การป้องกันทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วนในประชาสังคม

              ๙. ส่งเสริมให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนสู่การแก้ไขและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน

             ๑๐. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน


pp

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday376
mod_vvisit_counterYesterday661
mod_vvisit_counterThis week2016
mod_vvisit_counterLast week3467
mod_vvisit_counterThis month8714
mod_vvisit_counterLast month14461
mod_vvisit_counterAll days280859

Online Now: 10
Your IP: 3.235.173.155
,
Today: June 16, 2021