• พิมพ์

 

     
  Boss  
 

 นางราตรี  ธงศรี


ตำแหน่งสายการบังคับบัญชา : หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
ตำแหน่งสายงาน : นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ประเภท : อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 

 
     
 

น.ส.พิมณพรรธน์  จินดาขัด

ตำแหน่งสายการบังคับบัญชา : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งสายงาน : นักบริหารงานทั่วไป
ประเภท : อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

 

นายชัยวุฒิ  สมุดความ

ตำแหน่งสายการบังคับบัญชา : หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
      ตำแหน่งสายงาน : นักบริหารงานทั่วไป
                 ประเภท : อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น