หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

Boss

นางราตรี ธงศรี  
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ภาพข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
Prev Next

สำนักปลัด อบจ. ร่วมการประชุมหารือและรับฟ…

18-03-2021 Hits:466 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักปลัด อบจ. ร่วมการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น

      สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.เชียงราย ร่วมการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วม ในการนี้ ได้ร่วมตอบประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ตัวแทนส่วนราชการและภาคประชาชนได้เสนอถึงปัญหาเพื่อขอรับการสนับสนุน สรุปได้ดังนี้1.การปรับปรุงและพัฒนาโครงการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำ2.การขอรับการสนับสนุนก่อสร้างฝายเพื่อใช้ในการเกษตร3.การจัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจำอำเภอ 4.ขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานของ อปพร. ทั้งในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงาน5.ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภค ทดแทนการขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาดินทรุด6.การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 7.การพัฒนาอ่างเก็บน้ำ/ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำ8.การพัฒนาที่ทำกินและเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนในพื้นที่9.การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา10.การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา11.ขอรับการสนับสนุนแหล่งผลิตน้ำดื่มแต่ละตำบล12.การพัฒนาแหล่งน้ำถาวรเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง หรือฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค13.โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยการฟื้นฟูป่า สำรวจและอนุรักษ์แหล่งน้ำหลัก ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน14.ส่งเสริมและอนุรักษ์การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณีล้านนา15.ส่งเสริมการสร้างอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรี

Read more

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อ…

18-03-2021 Hits:471 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน                    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.เชียงราย จัดบริการศูนย์ดำรงธรรม อบจ.เชียงราย เคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง,ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง,ที่ว่าการอำเภอป่าแดด,หอประชุม อบต.เมืองพาน,ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย,โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม,ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย,ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง, โดยมี นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชัยวุฒิ สมุดความ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด...

Read more

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์…

06-09-2019 Hits:4064 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

      อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทโดดเด่น จากนวัตกรรมดินซีเมนต์​ผสม​ยางพารา​สู่การพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน​ (Para Soil Cement Innovation for Sustainable Development)             ตามที่ประชุมอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้ได้รับรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นั้น ที่ประชุมพิจารณา...

Read more

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรร…

06-09-2019 Hits:3757 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ

    อบจ.เชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ           วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ในงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธียกย่องภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 จาก นายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

Read more

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานท…

06-09-2019 Hits:4180 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย

    สายวิ่ง สายเต้น ไม่ควรพลาด เปิดแล้วสถานที่ออกกำลังกายใหม่ของเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสวนไม้งามริมน้ำกก สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อให้เป็นปอดของเมืองเชียงราย สายวิ่ง : ใต้ร่มเงาแมกไม้อันร่มรื่น สัมผัสกับบรรยากาศริมแม่น้ำกก สายเต้น : แอโรบิคทุกเย็น เริ่มเวลา 17.00 น. ณ ลานพลับพลา เดินเล่น เพลิดเพลินกับอากาศที่เย็นสบายกลางสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ สวนไม้งามริมน้ำกก อีกหนึ่งสถานที่ออกกำลังและพักผ่อนของเมืองเชียงราย เปิดตั้งแต่เวลา 05.30-21.00 น. ทุกวัน  

Read more

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

06-09-2019 Hits:3814 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

       อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน           วันที่ 28 สิงหาคม 2562​ นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร      ...

Read more

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

01-03-2019 Hits:6013 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE

 อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE       ดี-เดย์ 1 มีนาคม 2562 ร่วมมือกัน เราทำได้ สู่ อบจ.เจียงฮาย ZERO WASTE วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นการนำ อบจ.เชียงรายสู่ การสร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ โดยทุกสำนัก/กอง ต้องดำเนินการดังนี้1.เปลี่ยนจากถุงขยะสีดำ เป็นถุงใส : เพื่อจะได้ทราบว่าแยกขยะถูกต้องหรือไม่2.แยกขยะให้ตรงตามประเภท : เพื่อการแยกกำจัดขยะอย่างถูกวิธี3.ถังกินแกง : เศษอาหารสามารถเป็นปุ๋ยได้ โดยถังกรีนโคลนทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้และแต่ละสำนัก/กอง มีการแยกสีเชือกฟางอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบได้ว่าขยะถุงไหนมาจากหน่วยงานไหน...

Read more

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย …

26-12-2017 Hits:8000 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กศว.คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ร่วมตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า               

Read more

 

ผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

OrganizationalStructure

โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย


๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          ทำหน้าที่ด้านการบริหาร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเชียงราย

๒. สภาอง์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่กฎหมายกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทำแผนพัฒนาและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การจัดบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดการคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามทีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับกำหนด
การบริหารงาน
          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้บริหารสูงสุด ปกครอง บังคับบัญชาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ช่วยเหลือการบริหารงานตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารงานตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
          หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ เป็นอย่างอื่น ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งและลักษณะงานที่กำหนดตามคุณลักษณะ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


การแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          โครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการและภาคประชาสังคมต่าง ๆ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายโดยร่วมกับทุกภาคส่วนจัด “งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย” โครงการร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดโครงการ “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองในชุมชนหมู่บ้าน

๒. สำนักการช่าง
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านช่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจ ออกแบบ การประมาณการ การควบคุม การบำรุงรักษา การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล การจัดทำรายการค่าใช้จ่าย และการประมาณการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          ริเริ่มโครงการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทความจำเป็นของชุมชน และประหยัด คุ้มค่ากับงบประมาณ โครงการนโยบายเครื่องจักรกล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ทุกอำเภอ รวมทั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยครอบคลุมการจัดการศึกษาในสังกัด การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาในระบบ และนอกระบบ ตั้งแต่ระดับ เด็กเล็ก เยาวชน/ประชาชนทั่วไป และการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาวิจัย รวมทั้งการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม โดยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
โครงการที่สำคัญ
          ๑. โครงการลานธรรมพญามังรายมหาราช (บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังแรก)
          ๒. พัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          ๓. พัฒนาศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ และนันทนาการสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันกีฬา และรองรับการใช้บริการของประชาชนอย่างทั่วถึง
          ๔. การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาของรัฐ และเอกชน

๔. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามหลักการปกครองท้องถิ่น
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๕. กองแผนและงบประมาณ 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประมาณการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผล รวมทั้งงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาของภาคส่วนประชาสังคม และสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางของแผนชุมชน
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การสร้างเวทีประชาคมในทุกอำเภอเพื่อรับฟัง และการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน โดยร่วมวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนภายใต้บทบาท อำนาจหน้าที่ และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เกิดความคุ้มค่า และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด

๖. กองคลัง 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดหารายได้ การเบิกจ่าย ควบคุมการรับจ่าย
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
พัฒนาระบบการปฏิบัติราชการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสะดวก คล่องตัวของผู้รับบริการ

๗. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การเสริมสร้างอาชีพ และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างและเติมเต็มภูมิความรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ดำรงอยู่ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ในชุมชน/หมู่บ้าน การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน/หมู่บ้าน เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการดำรงอยู่ร่วมกันตามแนวทางความสามัคคี และความเข้มแข็งของชุมชน/หมู่บ้าน

๘. กองการเจ้าหน้าที่ 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญ โดยครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรขององค์กร การพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ศักยภาพบุคลากร รวมทั้งการธำรง รักษาบุคลากรขององค์กร
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สรรหา คัดเลือกบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ตรงต่อความต้องการและความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙. กองพัสดุและทรัพย์สิน
          มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแลรักษาพัสดุและทรัพย์สิน การพัฒนาการบริการด้านพัสดุและทรัพย์สิน และงานที่เกี่ยวข้อง
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ดำเนินการด้านการพัสดุและทรัพย์สินเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่กำหนด

๑๐. กองป้องกันและบรเทาสาธารณภัย
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการป้องกัน เฝ้าระวังสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยอากาศหนาว ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม และปฏิบัติราชการครอบคลุมการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ รวมทั้งประสาน สนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันการณ์และแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้แท้จริง ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเดือดร้อน ประสบภัยได้

 

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday259
mod_vvisit_counterYesterday407
mod_vvisit_counterThis week2116
mod_vvisit_counterLast week3460
mod_vvisit_counterThis month5939
mod_vvisit_counterLast month10595
mod_vvisit_counterAll days263623

Online Now: 11
Your IP: 3.235.236.13
,
Today: May 14, 2021