• Print

 

ผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

OrganizationalStructure

โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย


๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          ทำหน้าที่ด้านการบริหาร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเชียงราย

๒. สภาอง์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่กฎหมายกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทำแผนพัฒนาและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การจัดบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดการคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามทีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับกำหนด
การบริหารงาน
          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้บริหารสูงสุด ปกครอง บังคับบัญชาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ช่วยเหลือการบริหารงานตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารงานตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
          หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ เป็นอย่างอื่น ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งและลักษณะงานที่กำหนดตามคุณลักษณะ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


การแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          โครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการและภาคประชาสังคมต่าง ๆ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายโดยร่วมกับทุกภาคส่วนจัด “งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย” โครงการร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดโครงการ “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองในชุมชนหมู่บ้าน

๒. สำนักการช่าง
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านช่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจ ออกแบบ การประมาณการ การควบคุม การบำรุงรักษา การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล การจัดทำรายการค่าใช้จ่าย และการประมาณการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          ริเริ่มโครงการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทความจำเป็นของชุมชน และประหยัด คุ้มค่ากับงบประมาณ โครงการนโยบายเครื่องจักรกล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ทุกอำเภอ รวมทั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยครอบคลุมการจัดการศึกษาในสังกัด การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาในระบบ และนอกระบบ ตั้งแต่ระดับ เด็กเล็ก เยาวชน/ประชาชนทั่วไป และการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาวิจัย รวมทั้งการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม โดยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
โครงการที่สำคัญ
          ๑. โครงการลานธรรมพญามังรายมหาราช (บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังแรก)
          ๒. พัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
          ๓. พัฒนาศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ และนันทนาการสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันกีฬา และรองรับการใช้บริการของประชาชนอย่างทั่วถึง
          ๔. การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาของรัฐ และเอกชน

๔. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามหลักการปกครองท้องถิ่น
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๕. กองแผนและงบประมาณ 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประมาณการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผล รวมทั้งงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาของภาคส่วนประชาสังคม และสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางของแผนชุมชน
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การสร้างเวทีประชาคมในทุกอำเภอเพื่อรับฟัง และการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน โดยร่วมวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนภายใต้บทบาท อำนาจหน้าที่ และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เกิดความคุ้มค่า และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด

๖. กองคลัง 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดหารายได้ การเบิกจ่าย ควบคุมการรับจ่าย
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
พัฒนาระบบการปฏิบัติราชการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสะดวก คล่องตัวของผู้รับบริการ

๗. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การเสริมสร้างอาชีพ และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างและเติมเต็มภูมิความรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ดำรงอยู่ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ในชุมชน/หมู่บ้าน การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน/หมู่บ้าน เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการดำรงอยู่ร่วมกันตามแนวทางความสามัคคี และความเข้มแข็งของชุมชน/หมู่บ้าน

๘. กองการเจ้าหน้าที่ 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญ โดยครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรขององค์กร การพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ศักยภาพบุคลากร รวมทั้งการธำรง รักษาบุคลากรขององค์กร
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สรรหา คัดเลือกบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ตรงต่อความต้องการและความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙. กองพัสดุและทรัพย์สิน
          มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแลรักษาพัสดุและทรัพย์สิน การพัฒนาการบริการด้านพัสดุและทรัพย์สิน และงานที่เกี่ยวข้อง
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ดำเนินการด้านการพัสดุและทรัพย์สินเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่กำหนด

๑๐. กองป้องกันและบรเทาสาธารณภัย
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการป้องกัน เฝ้าระวังสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยอากาศหนาว ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม และปฏิบัติราชการครอบคลุมการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ รวมทั้งประสาน สนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
          ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันการณ์และแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้แท้จริง ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเดือดร้อน ประสบภัยได้