สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน

  • Print

สำนักปลัด อบจ. บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน

                   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.เชียงราย จัดบริการศูนย์ดำรงธรรม อบจ.เชียงราย เคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง,ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง,ที่ว่าการอำเภอป่าแดด,หอประชุม อบต.เมืองพาน,ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย,โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม,ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย,ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง, โดยมี นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชัยวุฒิ สมุดความ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบจ.

โดยออกให้บริการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามโครงการการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้แจ้งปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปประเด็นได้ดังนี้
1.ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
2.ปัญหาการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง
3.ปัญหาการขยายเขตบริการไฟฟ้า
4.ปัญหาการพัฒนาที่ทำกินและเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.เชียงราย ได้รวมรวมปัญหาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หากปัญหาใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นได้ทำการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

CRPA3662  

CRPA3756