• Print

    

 

อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

          วันที่ 28 สิงหาคม 2562​ นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

          ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสร้างกลไกเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงในจังหวัด ตลอดจนการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป